Denne bog er den første i en serie på indtil videre 10 bøger af professionel hundeadfærdsspecialist Rie Ravn. Få indsigt i korrekt ernæring. Forebyggelse af allergi. Undgå adfærdsproblemer. Håndtering af en ny hund i hjemmet -hvalp eller omplaceringshund. Forståelse af hundens signaler  og udviklingsfaser. Relevant hundetræning. Stress -og konsekvenser heraf. I det hele taget, hvorfor hunden gør, som den gør.

190 sider. Pris kr. 199,-

Bestilling på forlag@rieravn.dk

Foto

Hunde 1

Udsnit af Hunde 1 om Stress

Stress

Stress kommer hovedsaglig af, at hunden ikke føler, den kan tackle situationen og forsøger at tilpasse sig denne. Lykkes det -relativt hurtigt- er der tale om positiv stress, fordi hunden "presses" til at yde en optimal indsats, og stressen bringes dermed til ophør. Lykkes det ikke, vil hunden stresse yderligere op og det i for lang tid. Dvs. stressniveauet afviger kvalitativt og kvantitativt fra normalen, og dette vil på sigt være skadeligt for hunden.

Positiv stress er livsfremmende. Negativ stress kan være livstruende.

Niveauet af stresshormoner normaliseres først efter ½-6 døgn dog typisk 3-6 døgn, såfremt individet ikke udsættes for yderligere stresspåvirkninger. Ved kronisk stress dog først efter ca. 3 uger, da cortisol-frigørelsen tager længere tid om at blive reguleret.

Det er individuelt, hvornår en hund "stresser op" -og naturligvis afhængig af REIKAH®.

Den positive stress betegnes i fagsprog også som eustress (positiv stress) eller arousal, som betyder i vågen tilstand eller reaktion på stimuli.

 

Selye's Model

Selye's Model er udarbejdet af Hans Selye (Ungarn 1907-1982). Han var endokrinolog og var den første til at lave en videnskabelig definition af biologisk stress. Stress er biologisk set en tilstand, individet bruger til at respondere på forandringer i en ellers afbalanceret organisme.

Fase 1: "Alarmfasen" (Mobiliseringsfasen) -forsvar eller flugt. Her er stadig tale om positiv stress livsfremmende.

Fase 2: "Adaptionsfasen" (Modstandsfasen) -reaktionerne stabiliseres, men kroppens energireserver udtømmes gradvist. Immunforsvaret påvirkes negativt, vi er nu ovre i negativ stress -livstruende.

Fase 3: "Udmatningsfasen" (Kapitulationsfasen) -individet er ikke længere i stand til at modstå infektioner.

Når et individ først befinder sig i fase 3, ligger det uden for vores rækkevidde at gøre noget ved det, og individets død er næsten uundgåelig, idet immunforsvaret er så svækket, at der på et eller andet tidspunkt vil støde en dødelig infektion til. Derfor er det særlig vigtigt at reagere allerede i fase 1. Vi kan nemlig påvirke de faktorer, der stresser individet, så den negative stress undgås.

Mange -både hunde og mennesker- befinder sig mere eller mindre i fase 2!

 

Årsager til stress

Årsagerne til, hunden stresser op/kører op, er mange. Nogle af de mest typiske er listet her:

 • Angst, usikkerhed, utryghed (hunden føler sig ikke "hjemme", er i en farlig situation, som ejeren ikke tager ansvar for).
 • Feromoner, hormonlignende artsspecifikke signalstoffer (tæver i eller på vej i løbetid, hanhundes testosteronproduktion dvs. deres psykiske og mentale styrke og vilje til at ville forsvare territoriet, tæver med hvalpe, falsk drægtighed, osv.).
 • Hormoner, den indre påvirkning af hunden, hvor feromonerne ofte er den ydre.
 • Direkte trusler (ofte i forbindelse med menneskers manglende forståelse for "hundesprog", mennesker opfattes som aggressive Ejer, der pludselig tager hundens mad -eller andet fra den (andet eks. fejlindlært apportering   vogtende adfærd).
 • Vold eller aggression i omgivelser (skænderier, slagsmål eller ting, der kan opfattes som sådan af hunden (brydekampe, knus og kram)).
 • Uro og larm i omgivelser ( børn, mange gæster, tv, høj musik, mange dyr på lidt plads).
 • Ryk i halsbånd/line, for stramt halsbånd (smertepåvirkning   forøgelse af produktion af stresshormoner).
 • For høje krav i træning og dagligdag (en hvalp er en hvalp! Ikke projicere sine egne ambitioner over i hunden. En lydig og veltrænet hund har også brug for positive forstærkninger -især ros).
 • Ikke at blive forstået (ejers manglende evne til at kommunikere på "hundesprog").
 • Overstimulering (fysisk af især unghunde, mental overstimulering ses sjældent) -undtaget hyrdehunde.
 • Understimulering (fysisk ses ofte, en sund og rask, voksen hund skal næsten altid have min. 1½ times motion om dagen; mental understimulering er helt typisk).
 • Mangel på fredsted (hundens eget sted, hvor den altid bliver ladt i fred og ro).
 • Sult, tørst, basale behov (mad, vand, mulighed for at komme af med stort og småt).
 • Manglende miljøtræning (hunden er utryg ved alt nyt, socialisering på mennesker, dyr, ting og situationer).
 • Manglende socialisering (andre hunde, kan give fejlagtig selvopfattelse og føre til stor usikkerhed).
 • Ikke få lov til at sige fra (inden for hvad der er legalt for hundens "position/rang" i "flokken").
 • Kulde, varme (især hvis hunden ikke er akklimatiseret både alders- og tilvænningsmæssigt, eks. træne hundegård med hvalp i januar).
 • Smerte, sygdom (rovdyr er utrolig gode til at skjule smerte, da det er altafgørende for deres overlevelse, at flokkens andre individer ikke opdager dette svaghedstegn og ser den smertepåvirkede som en hæmsko for flokkens og dennes overlevelsesmuligheder og derfor dræber den).
 • Ensomhed (især hos racer/individer der er disponerede for separationsangst).
 • Chok, traumer (skal bearbejdes med det samme, hunden må ikke få lov til at søge ind i sig selv og "dvæle" i oplevelsen, brug aktivering og stress/chokdråber eller dyrlæge).
 • Stressende lege, trækkelege, kamp- og brydelege, kastelege bl.a. kaste pind eller bold). Se afsnit om Stresslege.
 • Pludselige forandringer (flytning, pension, osv.).
 • "Uønsket", hunden føler sig skubbet ud af "flokken" (familien) ofte pga. for mange konflikter, særlig hanhunde i unghundeperioden.
 • Medicin, længere tids brug af forskellige medicin (især hormon og antibiotika/penicillin præparater).
 • Baby i huset. Barnedåb, konfirmation, bryllup, o.l. Alt, der stresser os, stresser hunden.

 

Symptomer på stress

Når hunden er stresset ses som regel først pacificerende signaler derefter en eller flere af følgende (i vilkårlig rækkefølge):

 • Overspringshandlinger (hunden kan ikke håndtere situationen og laver noget helt andet -ofte instinkthandlinger og pacificerende signaler i overdreven grad kvalitativt og/eller kvantitativt. Ofte REIKAH®-relateret.
 • Omdirigeret adfærd (det, hunden vil rette sin adfærd mod, er ikke til stede, og hunden retter derfor adfærden mod noget andet, ex. hunden vil lave aggressivt udfald mod en anden hund, er i line og kan derfor ikke nå den anden, ejeren rækker ud mod hunden, og den bider ejeren -uden at ville det).
 • Tomgangshandlinger (behovet for at udføre denne handling er ikke til stede, men adfærden udvises alligevel eks. falsk drægtig tæve graver hule)
 • Stereotyp adfærd (ganske særlig slemt, eks. traver langs hegnet i hundegården uden egentlig at være mentalt til stede, heste der væver).
 • Rastløshed (hunden lægger sig ned, rejser sig straks, går hvileløst rundt).
 • Hyperventileren.
 • Aggressivitet (hunden reagerer hurtigere og voldsommere, dens tolerancetærskel er meget lav, ses ofte i forbindelse med smerter).
 • Selvdestruktiv adfærd (bide, slikke, klø).
 • Destruktiv adfærd.
 • Overreaktion (eks. dørklokke, gæster, ejer kommer hjem).
 • Nervøsitet, angst, usikkerhed (passiv og aktiv underkastelse, depression).
 • Vokaliseren (gø, hyle, pibe, "snakke").
 • Overdreven brug af pacificerende/venlige signaler (kvalitativ og kvantitativ afvigen fra normalen).
 • Spændte muskler (hunden er hele tiden i alarmberedskab, kan give svære muskelspændinger og smerter).
 • Forandring af øjenfarve, udvidede pupiller og øjenhuler
  • dårlig koncentration (ses især på træningspladsen).
  • Manglende appetit (fordøjelsen er koblet fra).
  • Forøget behov for urinering, afføring bliver tynd, diarre (fordøjelsen er koblet fra, frigivelsen af ADH hæmmes).
  • Allergi/hudproblemer, kløen generelt (svækket immunforsvar).
  • Overdreven fiksering på eks. fluer, lysglimt (hunden mentalstimulerer sig selv).
  • Dårlig kropslugt -mund, ører og hud, hundens organisme fungerer dårligt.
  • Stiv og dårlig pels, hunden ser usund ud.
  • Apati, hunden trækker sig ind i sig selv og melder sig ud af samfundet (passiv stress).

Hundens måde at tackle stress på afhænger af REIKAH® (Race, Ejer, Individ, Køn, Alder, Historie), og symptomerne vil være derefter. Dette resulterer i, at det kan være svært at aflæse stress på visse hunde. Ved nogle hunde -særlig kronisk stressede- har organismen vænnet sig så meget til det høje stresshormonproduktionsniveau, at der ikke er nogen ydre (i visse tilfælde også kun få indre) indikationer på stress.

Generelt ved stress er dog den karakteristiske korte lunte samt en ofte voldsommere reaktion (kvalitativt og kvantitativt).

 

Forebyggelse af stress

Stress forebygges ved at være en ansvarlig og konsekvent hundeejer! Se afsnit om Lederskab.

Ved at kommunikere korrekt med hunden, tage ansvar for den og ikke sætte den i en situation, den ikke kan tackle. Kort sagt: Hjælpe den med ikke at begå fejl inden for de rammer, vi jo som ejere selv har fastsat.

Stress   hurtigere forsvar -og ofte voldsomt forsvar.

 

Stress-lege

For langt de fleste hunde er der visse aktiviteter, der ikke kan anbefales -og for nogle hunde/racer kan disse få deciderede fatale konsekvenser. For det første er det aktiviteter, der kan gøre fysisk skade på hunden primært i bevægeapparatet og ofte øge hundens niveau af stresshormoner i graverende grad. Der er sjældent stimulering i aktiviteterne og slet ikke effektiv stimulering, da de som regel kun aktiverer et minimum af hjerneceller, men en masse drifter og instinkter -noget vi gennem træning jo netop forsøger at få en smule styr på.

 

Kaste-lege

Kasten med pinde, bolde eller andet aktiverer hundens byttedrift, og det gør, at mange hunde efterfølgende kører højt og reagerer kraftigt på bevægelse.

Nøgternt set træner vi hunden i at fange "byttet" -problemet er bare, at på et eller andet tidspunkt vil hunden efterfølgende slå "byttet" ihjel, og det bliver et problem, hvis en anden hundeejer tilfældigvis kommer spadserende forbi med sin lille hund. Hunden vil i så fald være så motiveret for at fortsætte jagtadfærden, at der er en stor risiko for, at den i stedet for at tage bolden, griber den lille hund og rusker den (omdirigeret adfærd) -ofte med fatale konsekvenser for begge hunde. Den lille overlever det sjældent, og den anden aflives pga. den adfærd, den har udvist. En adfærd, der er naturlig for den, og som ejeren yderligere har trænet den i.

Visse racer er særlig sensitive over for stress og/eller har en forvejen stærk byttedrift især rettet mod ting i bevægelse. De vil reagere endnu kraftigere på grund af øget sensitivitet over for ting/dyr/mindre hunde/børn i bevægelse. Reaktionen vil som nævnt typisk være at jage og evt. fange og ruske, det de betragter som et bytte -vi træner i princippet hunden i at jage og slå ihjel, og det kontinuerligt dag efter dag.

Oprindelige hyrdehunde, der stresser let, bliver ofte usædvanlig voldsomt påvirkede af kaste-lege og vil ofte både gø mere og køre højt samt blive mere bytteforsvarende og genstandsfixerede dvs. knurre, når man vil tage pinden eller forsøge at trække i den og blive ekstremt fixerede på pinde og/eller bolde og hele tiden forsøge at lokke nogen til at kaste med dem.

Oprindelige kamphunde både stresser let og har også en stærk byttedrift, hvad angår ting i bevægelse og at jage det. For langt de fleste racer af denne type stopper byttedriften der, og hunden går over i en aggressivitetsdrift, og der er stor sandsynlighed for et overgreb.

Derudover vil de meget kraftige afsæt og kraftige opbremsninger kunne give skader på bl.a. hundens ryg, skuldrer og hofter -særlig i vækstperioden. Det er også her, hunden er mest påvirkelig over for stressende faktorer og her, de sætter de dybeste spor. Hundens stressniveau fastsættes her, og det er ikke ønskværdigt, det fastsættes for højt -hverken for hund eller ejer.

Yderligere er det et anseeligt problem, at der ved kastelege frigives dopamin -et selvbelønningshormon, og kastelege er dermed selvforstærkende. Dopamin frigives hos mennesker også ved ex. motion og sex, men også ved brug af narkotika og alkohol. Det er noget individet let og ret hurtigt kan blive afhængig af, og det er derfor vigtigt, det udløses ved sunde aktiviteter -og det er jo relativt let at styre ved en hund.

Vær altid opmærksom på at stress øger hundens måde at reagere på -den reagerer hurtigere og kraftigere, og ved kastelege er stress så rigeligt til stede hos langt de fleste hunde.

 

Trække-lege

Trække-lege er en anden aktivitet, der heller ikke er befordrende for hunden. At trække ex. tov med hunden vil aktivere dens bytteforsvar i et eller andet omfang, og de fleste hunde begynder på sigt at småknurre under "legen", simpelthen fordi deres instinkter tvinger dem til at passe på deres "bytte".

Hunden føler den skal kæmpe for "byttet", og netop konkurrence er en utrolig hyppig årsag til aggressiv adfærd. Det er muligt, hunden ikke udviser truende adfærd over for voksne, men det kommer ret hurtigt over for børn, startende med en lav knurren, der øges. Ofte betragter vi mennesker det som uacceptabelt, at hunden knurrer og siger fra. Vi skal blot huske, det er os selv, der har startet det og i mange tilfælde fortsætter med at presse og true hunden ved efterfølgende at irettesætte den. Igen en stressende aktivitet, der får hunden til at gå mere i instinkt- og driftstyret adfærd. Derudover finder også her en dopaminudskillelse sted, hvilket gør hunden "afhængig" af "legen".

 

Bryde-lege

Er kamp-lege, hvor man træner sin hund til kamp. Man nærmest kæmper mod hunden i en bryde-agtig "leg", og den kommer som regel ret højt op at køre.

På et eller andet tidspunkt aktiveres hundens aggressivitetsdrift og/eller forsvarsdrift, enten fordi den føler sig truet på sin rang eller på sit liv, og det er to drifter, der er særdeles farlige at eksperimentere med.

Også her er øges stress, og der finder dopaminudskillelse sted.

Overordnet set kan vi sige, vi gennem stress-legene lærer hunden at jage og dræbe (kaste-lege), forsvare byttet (træk-lege), samt hvordan den skal reagere, når den føler sig truet (bryde-lege). Alt sammen ting vi ikke ønsker, vores hund skal trænes i, da det ofte går ud over svagere individer som børn og mindre hunde/dyr.

Stress-lege er ofte vældig populære blandt børn og mænd -især yngre mænd. Det ender næsten altid med, at den ene part føler sine grænser overskredet og et tillidsbrud sker i et eller andet omfang og skader dermed lederskabet.  

Til sidst skal gentages, at denne form for træning er træning af drifter og instinkter og dermed rygmarvsbetinget og stort set ikke involverer hjerneceller. Altså -medmindre man står med en ekstremt dum hund, der kun kan trænes ved aktivering af instinkter og drifter og ikke via kognitiv læring, har stress-legene ikke deres berettigelse -og den hund er vist ikke lavet endnu.

 

Fysiologiske forandringer under stress

Et stresset individ vil koble sit fordøjelsessystem fra (det nytter ikke, at skal yde det optimale og så pludselig være nødt til at stoppe op, fordi man er sulten).

Den fysiologiske reaktion vil være som følger:

Mave-tarmsystemet slås fra, så blodtilførslen til hjerte, lunger og muskler bliver optimal, idet individet er i yderste alarmberedskab.

Et kronisk højt stressniveau ® fysiske problemer (allergi, fordøjelsesproblemer, hjerteproblemer).

 

Stress typer

 1. Positiv stress -livsfremmende
 2. Negativ stress -livstruende
 3. Akut stress -pludselig opstået
 4. Kronisk stress -længerevarende
 5. Aktiv stress -extroverteret (udadvendt)
 6. Passiv stress -introverteret (indadvendt)
 7. Fysisk stress -fysiske faktorer stresser organismen
 8. Emotionel stress -følelsesmæssige faktorer stresser organismen

 

Positiv stress

En ofte kortvarig stress påvirkning, der sætter hunden i stand til at yde optimalt.

 

Negativ stress

En stresspåvirkning, der påvirker hunden voldsomt og/eller over længere tid. Belaster organismen i negativ

retning.

 

Akut stress

Pludselig opstået situation -og som regel også hurtig overstået igen.

 

Kronisk stress

Hunden har over længere tid været udsat for stresspåvirkninger -organismen tilpasser sig nu en mere kronisk tilstand.

 

Aktiv stress

Eller extroverteret stress, hunden reagerer udadtil ved ex. øget aktivitet, destruktiv adfærd, truende adfærd osv.   

 

Passiv stress

Hunden trækker sig ind i sig selv og virker nærmest apatisk. Opdager vi som ejere sjældent, men er yderst problematisk for hunden.

 

Fysisk stress

Hunden bliver påvirket af ydre/fysiske faktorer ex. kulde, varme, smerte o.l.

 

Emotionel stress

Hunden bliver stresset af forventningen om noget bestemt -både ubehag og behag.

 

De 8 stress-typer ses ofte i kombination med hinanden. Ex. ejeren kommer hjem fra arbejde, hunden springer glad rundt om ejeren -her er tale om: positiv, akut, aktiv, emotionel stress. Eller ex. ejeren kommer hjem fra arbejde, hunden har igen ødelagt ting og tisset på gulvet og sidder og gemmer sig i kurven -negativ, højest sandsynlig kronisk, passiv, emotionel.

 

Stressrelateret adfærd -i forhold til race

Under stress vil der være nogle artsspecifikke adfærdsmønstre, nogle racetypiske, nogle typiske for de pågældende linier og igen nogle, der er typiske for netop den hund.

Når vi taler racer, er der nogle ret generelle adfærdsmønstre, der går igen ved de forskellige racer. Som tidligere nævnt er raceforskellene ret omfattende og gennemgåes derfor ikke udførligt her. I stedet er der taget udgangspunkt i de forskellige racergrupper. Her er også mange fællestræk, men der vil naturligvis være forskel på racer, alder, individ, historik, køn og ejerens indflydelse på hundens adfærd -kort sagt REIKAH®

REIKAH® har utrolig stor indflydelse på hundens måde at vise, den er stresset på og dens måde og evne at tackle stress på.

 

Oprindelig Støvende jagthunde:

Ex, Beagle, Basset Hound, Blodhund

Stressniveau: lavt

Normal adfærd:

 • • meget stærk byttedrift/spor
 • • meget selvstændige
 • • revirforsvarende
 • • meget stærk flokfølelse

 

Stress-relateret adfærd

 • • gøen
 • • stikker af!!!
 • • alene-hjemme-problemer
 • • trækker i linen 

 

Se mere om de øvrige racer og meget mere i Hunde 1.

 

Forfatteren

Rie Ravn har siden 2000 drevet Kolding Hundeadfærdscenter ,det senere Rie Ravn -Center for Hundeadfærd, sammen med sin mand Kent Ravn Staub. De har beskæftiget sig med hundetræning, adfærdskonsultationer, uddannelse af instruktører og adfærdsspecialister samt kurser og foredrag -og nu også at skrive bøger for at nå ud til endnu flere engagerede hundeejere og instruktører.

Siden Rie startede med at arbejde med hunde, har hun deltaget i over 80 efteruddannelser, kurser og foredrag. Hun har især beskæftiget sig med problematikker som:

 • Smerter
 • Stress
 • Hundesprog
 • Ernæring
 • Hunderacernes forskellighed
 • Kastration og indflydelse på adfærd

-og har indenfor især sidstnævnte område afholdt et utal af kurser og foredrag for både hundeejere, træningsinstruktører, veterinærsygeplejersker og dyrlæger. Derudover har hun i 2005 medvirket i Operation X som ekspert i forbindelse med kamphunde og hundekampe.

Se Profil Rie Ravn

Målgruppen

Denne bog er tiltænkt at være en informationskilde til den dedikerede hundetræner/hundeadfærdsinstruktør og den særlig engagerede hundeejer, der gerne vil vide mere om hunden som art og individ. Den er anvendt som undervisningsmateriale på uddannelsessteder i forbindelse med uddannelsen til Examineret Hundeadfærdsinstruktør og indeholder basal viden om hunde, træning og adfærd.